Personuppgifts- och integritetspolicy

Framgångsgården AB, nedan kallat Framgångsgården, värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid vår behandling. I syfte att säkerställa dina rättigheter har Framgångsgården upprättat en policy för hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna policy syftar till att förklara hur och när samt för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, men också till att beskriva vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du kan när som helst ta kontakt med oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Framgångsgården AB, org.nummer 556786-6743, med adress Hästskovägen 7
612 72 Rejmyre, är personuppgiftsansvarig för behandlingar av dina personuppgifter.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@framgangsgarden.se.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna behandla dina beställningar, bearbeta dina bokningar, kontakta dig gällande dina bokningar eller om information som har att göra med din bokning före, under och efter din vistelse på Framgångsgården.  

 

Vi behandlar också dina personuppgifter när du kontaktar kundservice, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller övriga utskick eller när lämnar ut dina personuppgifter till oss på annat sätt, exempelvis via föreläsningar eller event. De personuppgifter som du lämnar till oss kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, leverans- och faktureringsadress, telefonnummer, köp-, betal- och orderhistorik och IP-adress. 

Vi samlar också personuppgifter om dig genom cookies i syfte att kunna administrera dina köp samt förbättra din användarupplevelse hos oss. 

 

Hur använder vi dina personuppgifter?
Det är viktigt för oss att behandla dina personuppgifter på ett öppet, lagligt och korrekt sätt. Vi följer därför dataskyddsförordningen och i förekommande fall annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Som en del av våra skyldigheter har vi upprättat den här policyn för att informera dig om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. 

Alla våra behandlingar har ett eller flera på förhand bestämda ändamål. De allra flesta behandlingar syftar till att vi ska kunna genomföra våra skyldigheter och tillhandahålla dig god service när du köper våra tjänster eller tar emot vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring. 

 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?
När du köper någon av våra produkter eller kontaktar oss för detta syfte behandlar vi dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden avtal. Utgångspunkten är att vi endast behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna ingå och fullgöra köp samt fullgöra våra övriga åtaganden gentemot dig som kund. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som behövs för detta ändamål, om vi inte har ditt samtycke eller om behandling av sådana personuppgifter krävs eller kan ske med stöd av annan rättslig grund. 

En del av de uppgifter vi behandlar om dig är vi skyldiga att behandla för att efterleva krav som framgår av lag eller annan författning, exempelvis bokföringslagen. Sådan behandling sker med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse. 

 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev och övriga utskick behandlar vi dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden samtycke. Du har alltid rätt och möjlighet att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och övriga utskick. Om du har lämnat ditt samtycke till det kommer du också att få nyhetsbrev, erbjudanden och övriga utskick från andra bolag i koncernen. Klicka här för att se vilka bolag som ingår i koncernen.

 

I den mån det krävs för att utföra administrativa göromål inom koncernen, med NOSIUM AB som moderbolag, kan överföringar av dina personuppgifter mellan bolagen i koncernen komma att ske. Det sker i sådana fall med den rättsliga grunden berättigat intresse. 

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte behandla dina personuppgifter under en längre tid än nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen. Vi gallrar regelbundet de personuppgifter vi behandlar för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen.

 

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss sparar vi dina uppgifter i sju år från det att du varit inaktiv kund hos oss eller så länge vi är skyldiga enligt lag att göra detta. Därefter raderar vi dina personuppgifter. Som prenumerant på vårt nyhetsbrev och övriga utskick behandlar vi dina uppgifter i vårt e-postregister till dess att du avregistrerar dig från fortsatta utskick. Du kan när du vill välja att avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig via info@framgangsgarden.se eller direkt via de mail du får från oss.

 

Vilka lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Framgångsgården kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners, återförsäljare, övriga bolag inom koncernen, personuppgiftsbiträden samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Det gör vi huvudsakligen för att kunna tillhandahålla dig våra produkter och för att kunna uppfylla våra övriga åtaganden mot dig som kund, men också för att skicka nyhetsbrev och andra utskick. 

 

Vi har ingått sekretessavtal, och i förekommande fall personuppgiftsbiträdesavtal, med de parter som vi lämnar ut personuppgifter till. Tredje part får endast använda personuppgifterna för de ändamål som har bestämts av oss. Det kan vara fråga om att leverera tjänster till oss, vilka kan behövas för att vi ska kunna utföra våra åtaganden mot dig som kund, kontoinnehavare eller mottagare av nyhetsbrev eller övriga utskick, men det kan också vara fråga om att sälja och/eller marknadsföra Framgångsgården och Framgångsgårdens samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter till dig. 

 

Vilka är dina rättigheter?

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av dina rättigheter gör du det enklast genom att skriva till oss på info@framgangsgarden.se.  

 

Du kan även när som helst kontakta oss för att avbryta vår marknadsföring mot dig som kund. Det kan du göra antingen direkt i utskicken eller genom att kontakta oss på info@framgangsgarden.se.

 

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  Om vi har svårt att styrka din identitet kan vi behöva be dig skicka in ett undertecknat brev av dig per post till Framgångsgårdens postadress.

 

Tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 

 

Rättelse och radering 

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. 

 

Dataportabilitet 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

 

Begränsning av behandling 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund. 

 

Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se. 

 

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i huvudsak inom EU/EES (det europeiska samarbetsområdet), men om Framgångsgården t.ex. har en underleverantör eller samarbetspartner i ett land utanför EU/EES kan sådan överföring till land utanför EU/EES vara nödvändig. 

 

All överföring till tredje land av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder i samband med varje överföring. Vi har bland annat ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer, vilka har åtagit sig att behandla dina personuppgifter enligt de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning. Vi gör alltid en riskbedömning inför beslut om överföring. I de fall riskerna för dina fri- och rättigheter bedöms vara alltför stora undviker vi i den mån det är möjligt att överföra personuppgifterna. 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Vi har implementerat säkerhetsrutiner och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Vi har även ingått sekretessavtal samt personuppgiftsbiträdesavtal med parter som behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner. 

 

Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad. Vidare använder vi brandväggar och andra tekniska inställningar och åtgärder för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och dina personuppgifter. 

 

Länkar på webbsidan

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna personuppgifts- och integritetspolicy omfattar endast denna webbsida. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Framgångsgården ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i denna personuppgifts- och integritetspolicy

Framgångsgården förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna personuppgifts- och integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav eller när våra behandlingar av dina personuppgifter på något sätt förändras. Alla ändringar av denna personuppgifts- och integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbsida. 

 

Information om cookies

Framgångsgården använder cookies för att förbättra din kundupplevelse samt för att ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen.  Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan enkelt ändra dina inställningar vad gäller tillåtna cookies i din webbläsare.